Středisko výchovné péče

    Spolupracující instituce:         Lékaři:

Střediska výchovné péče- obecně, (dále jen střediska) jsou od r. 1991 součástí sítě školských zařízení preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí. Střediska jsou tedy jednou z forem pomoci dětem, žákům a studentům, jejich rodinám, školám a školským zařízením. Nenahrazují jiná školská výchovná a poradenská pracoviště (především pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), ale naopak jejich služby doplňují a zároveň s dalšími zařízeními preventivně výchovné, poradenské a terapeutické péče většiny resortů spolupracují. Našimi klienty jsou děti ve věku od 3 let, do ukončení střední školy, či učiliště.

Úzce spolupracujeme především se školami, které k nám děti často doporučí. Oblastí problému jsou v tomto případě především poruchy pozornosti, hyperaktivita, nerespekt vůči vyučujícím, či agresivita ke spolužákům. Dále se na nás obrací Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD- spádová města: Králíky, Lanškroun, Žamberk, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Litomyšl ), zpravidla při řešení problémů v oblasti rodiny. V současnosti je intenzivní i spolupráce se soudy a PČR. Jedná se o případy, kdy se dítě, či mladistvý dostane do rozporu se zákony nebo kdy se musí dítě ze závažných důvodů odebrat z rodiny.Velmi úzká je spolupracujeme s pedopsychiatry neurology.


Nabízíme spolupráci při řešení a ještě lépe předcházení problémů velmi komplexní povahy, které často mají své kořeny v neuspokojivém rodinném prostředí a dále prorůstají do všech sfér života dítěte. Právě vzhledem k složité problematice uvítáme vaši spolupráci a pomoc.

         OSPOD:

Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, je pro nás velmi důležitá. Jedná se především o situace, kdy je rodinná problematika velmi nepřehledná, existuje nebezpečí zneužívání a zanedbávání dětí. Častý je první kontakt na nás rodičům předán ze strany školy, která svými prostředky na řešení situace nestačí, rodina se školou nespolupracuje. V těchto situacích žádáme právě Vás o pomoc při zajištění účinné intervence.

Obdobně se na nás obracíte i Vy, v případech, kdy vidíte možnosti v práci s rodinou a dítětem. Pokud rodině doporučujete spolupráci s námi a předáváte kontakt, potřebujeme vědět především základní informace o rodině, o problému, jak bylo zatím intervenováno, stejně tak je pro nás velmi důležitá vaše představa o naší pomoci.

         Soud:

Dlouhodobě spolupracujeme se soudy při plnění výchovného opatření a výchovné povinnosti - zařazení do výchovného programu ve středisku výchovné péče.
Rychlý kontakt
mob.: (+420) 737 568 228
Email: info (at) svp-mimoza.cz